Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Schriftelijk presenteren > Stijl > Introductie

Stijl: introductie

De stijl van wetenschappelijke teksten moet erop gericht zijn de informatie zo efficiënt mogelijk over te brengen. Het gaat er bij wetenschappelijke teksten niet om de lezer te ontroeren of anderszins literaire genoegens te verschaffen; het gaat erom zo helder en economisch mogelijk inhoud te presenteren.

Om de inhoud zo helder en economisch mogelijk te presenteren, spelen verschillende zaken een belangrijke rol. De tekst moet zo concreet en direct mogelijk zijn en de toon moet juist gekozen worden. Een goede formulering is belangrijk, want die kan de lezer helpen bij het begrijpen van de gedachtegang van de schrijver. Daarbij zijn de zinsbouw en de woordkeuze van belang. Ook het gebruik van verwijswoorden en structuurwoorden zijn essentieel voor de begrijpelijkheid van een tekst. In wetenschappelijke teksten is helderheid over de uitvoerder van de beschreven handeling eveneens een voornaam onderwerp. Een zorgvuldig gebruik van de lijdende vorm en de naamwoordstijl is in dat verband belangrijk. Tot slot zijn er een aantal conventies op het gebied van de toonzetting die kenmerkend zijn voor de neutrale, zakelijke en objectieve stijl van wetenschappelijke teksten.

Literatuur

P. Burger en J. de Jong (2009). Handboek Stijl. Groningen: Noordhoff Uitgevers
P.J. van der Horst (1996). Stijlwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers
M.G. Onrust., A. Verhagen en R. Doeve (1993). Formuleren. Houten: Bohn Stafleu.
J. Renkema (2012). Schrijfwijzer. Amsterdam: Boom.

Website Taalunieversum (taaladvies.net)
Onze Taal (onzetaal.nl)

Overige pagina's in deze rubriek: Zinsbouw   Woordkeus   Verwijswoorden   Structuurwoorden   Lijdende vorm   Naamwoordstijl   Toonzetting