NLS Online

Startpagina

Inhoudsopgave (site map)

Alinea:
Inleiding
Topiczin
Omvang alinea

Register:
Inleiding
Aanspreken lezer
Citeren en parafraseren
Informele woordkeus
Toon

Correctheid:
Naamwoorden en voornaamwoorden:
Inleiding
Lidwoord
Er/het
Betrekkelijk voornaamwoord
Bezitsrelatie
Voornaamwoord
Woordgeslacht
Werkwoorden:
Inleiding
Congruentie
Tijd en aspect
Verkeerde verbindingen
Werkwoordsregels
Werkwoordsvorm
Woorden:
Inleiding
Vaste woordcombinaties
Woordbetekenis
Probleemwoorden
Woordvorm
Voorzetsel

Correctheid (vervolg):
Zinsstructuur:
Inleiding
Complementatie
Onhandige koppeling van hoofdzinnen
Onhandige volgordes in de bijzin
Inversie
Ontsporing en foutieve aansluiting
Onvolledige zin
Plaatsing werkwoord
Interpunctie:
Inleiding
Aanhalingstekens
Bijzondere kwesties
Dubbele punt / puntkomma
Komma
Sterkte van leesteken
Spelling:
Inleiding
Apostrof, trema en koppelteken
Diverse kwesties
Hoofdlettergebruik
Samenstelling en afleiding

Leesbaarheid:
Inleiding
Tekstsamenhang
Informatiestructuur
Keuze werkwoordstijd
Woordkeus
Onnodig moeilijk
Onduidelijk
Structuurwoorden
Omslachtig
Stijlfouten