Academische uitdrukkingen Academische uitdrukkingen

De inleiding

In de inleidende sectie van een academische tekst moet je als schrijver drie dingen doen: je moet duidelijk maken bij welk onderzoeksgebied je verslag hoort, wat er nog ontbreekt in de kennis op dat gebied, en op welke manier jouw verslag die leegte gaat opvullen. Concreet zul je de volgende dingen doen:

 • de achtergrond van je onderwerp beschrijven en het belang ervan;
 • een probleem, tekort of twistpunt benoemen binnen het onderzoeksgebied waar je onderwerp bij hoort;
 • je onderwerp en alle belangrijke begrippen precies definiëren;
 • je onderzoeksvraag/probleemstelling presenteren;
 • een overzicht geven van de opbouw van je verslag.
Bij grotere teksten (scripties, proefschriften) kunnen schrijvers in de inleidende sectie (of het inleidende hoofdstuk) ook nog kort alvast iets bespreken uit de belangrijke literatuur in het gebied, en iets zeggen over de gebruikte onderzoeksmethoden.

Klik op de kopjes hieronder voor voorbeelden van uitdrukkingen en formuleringen die vaak gebruikt worden om de verschillende functies te verwoorden.

 • Een belangrijk aspect van X is ...
 • X is een belangrijk onderdeel van ...
 • X kan een belangrijke rol spelen bij ...
 • X speelt een centrale/cruciale rol in ...
 • X is een centrale kwestie geworden in ...
 • X is belangrijk voor een breed scala aan ...
 • De snelle ontwikkeling van X heeft geleid tot ...
 • X is van essentieel/fundamenteel belang voor ...
 • In de afgelopen eeuw is X drastisch toegenomen.
 • X is al lange tijd een kwestie van groot belang binnen ...
 • X is sinds de jaren zestig een belangrijk onderwerp binnen ...
 • Recentelijk is er een hernieuwde belangstelling voor X ontstaan.
 • De laatste jaren is er een toenemende belangstelling ontstaan voor ...
 • Er is een groeiende hoeveelheid literatuur die het belang erkent van ...
 • Recente trends in X hebben geleid tot een toename van onderzoek naar ...
 • Recente ontwikkelingen op het gebied van X hebben geleid tot een hernieuwde interesse in ...
 • De afgelopen dertig jaar hebben zich steeds snellere ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van ...
 • X heeft geleid tot ...
 • X kan Y veroorzaken.
 • Van bijzondere zorg is ...
 • X kan schadelijk zijn voor ...
 • X wordt geassocieerd met ...
 • Een groot probleem met X is ...
 • X heeft een negatief effect op ...
 • X blijft een grote uitdaging voor ...
 • Het grootste nadeel van X is dat ...
 • Er is een dringende behoefte aan ...
 • Een van de grootste uitdagingen is ...
 • Een van de belangrijkste obstakels is ...
 • X is wereldwijd een groeiende zorg voor ...
 • X is een veelvoorkomend probleem voor ...
 • De grootste uitdaging voor veel onderzoekers is ...
 • Een veelbesproken kwestie is ...
 • Een veelbesproken vraag is of ...
 • De controverse over X bestaat al jaren.
 • Enkele onderzoekers beargumenteren dat ...
 • X is lang onderwerp van debat geweest binnen ...
 • Wetenschappers hebben lang gedebatteerd over ...
 • Er bestaat geen algemene overeenstemming over ...
 • De kwestie X was een omstreden onderwerp binnen ...
 • Een van de belangrijkste lopende discussies over X is ...
 • Het debat over X heeft nieuwe bekendheid gekregen ...
 • Een aantal onderzoekers heeft de aandacht gevestigd op ...
 • Tot op heden was/is er weinig overeenstemming over wat ...
 • In de literatuur staan tegenstrijdige bevindingen over X beschreven.
 • Eerder is al aangetoond dat ...
 • Uit eerder onderzoek is gebleken dat ...
 • Eerder onderzoek heeft aangetoond dat ...
 • Er zijn verschillende pogingen gedaan om ...
 • Een groeiend aantal onderzoekers erkent dat ...
 • Recent onderzoek naar X heeft vastgesteld dat ...
 • In verschillende studies is geconstateerd dat ...
 • Resultaten uit verschillende onderzoeken suggereren dat ...
 • Inmiddels erkennen veel onderzoekers de essentiële rol van ...
 • Recent hebben onderzoekers de effecten van X op Y onderzocht.
 • Uit eerder onderzoek naar de relatie tussen X en Y is gebleken dat ...
 • De laatste jaren is er veel literatuur gepubliceerd over X. Deze studies ...
 • Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de factoren die X beïnvloeden.
 • Experimenten zoals die uitgevoerd door Smith (1988) hebben aangetoond dat ...
 • Onderzoek naar X is meestal beperkt gebleven tot ...
 • Veel onderzoeken waren tot nu toe echter beschrijvend van aard.
 • Onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op X en minder op Y.
 • Eerdere onderzoeken naar X hebben geen rekening gehouden met ...
 • De meeste studies op het gebied van X hebben zich enkel gericht op ...
 • Dit soort benaderingen hebben echter geen oplossing gevonden voor ...
 • Hoewel uitgebreid onderzoek is gedaan naar X, heeft geen enkele studie ...
 • Eerder gepubliceerde onderzoeken naar het effect van X zijn niet consistent in ...
 • De meeste onderzoeken naar X zijn slechts in een klein aantal gebieden uitgevoerd.
 • De generaliseerbaarheid van veel gepubliceerd onderzoek naar dit onderwerp is problematisch.
 • Deze resultaten zijn echter gebaseerd op gegevens van meer dan 30 jaar geleden en het is onduidelijk of ...
 • Minder duidelijk is ...
 • Er is weinig bekend over ...
 • Er is veel minder bekend over ...
 • Er is weinig gepubliceerd over ...
 • Het is nog steeds niet bekend of ...
 • Er is weinig aandacht besteed aan ...
 • X is nog niet/niet eerder onderzocht.
 • Weinig studies hebben onderzocht of ...
 • Momenteel zijn er geen gegevens over ...
 • Er bestaat nog veel onduidelijkheid over ...
 • Er is geen/weinig onderzoek gedaan naar ...
 • De effecten van X zijn nauwelijks onderzocht.
 • Hoe X bijdraagt aan Y is nog steeds niet bekend.
 • Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar ...
 • Causale factoren die leiden tot X blijven speculatief.
 • De impact van X op Y is daarbij onderbelicht gebleven.
 • In tegenstelling tot X is er veel minder informatie beschikbaar over ...
 • Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar X, heeft geen enkel onderzoek ...
 • Deze studie beoogt ...
 • Dit onderzoek heeft als doel ...
 • Het doel van deze studie is om ...
 • Deze studie richt zich daarom op ...
 • Deze studie onderzoekt de rol van X in ...
 • Het doel van dit artikel is om de relatie tussen ...
 • Dit proefschrift onderzoekt de manier waarop ...
 • Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of ...
 • Een doel van deze studie was om te bepalen in hoeverre ...
 • Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen X en Y in kaart te brengen.
 • Het belangrijkste doel van deze studie is om de verschillen tussen X en Y te onderzoeken.
 • De centrale onderzoeksvraag is:
 • De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
 • Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag:
 • De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is:
 • De centrale onderzoeksvraag van deze studie is:
 • De onderzoeksvragen van dit onderzoek luiden als volgt:
 • Op basis van X is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
 • Daarbij worden de volgende hoofd- en deelvragen onderscheiden:
 • Binnen dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
 • De vragen waarop in dit onderzoek antwoord wordt gegeven, zijn de volgende.
 • Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van onderstaande deelvragen.
 • Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen geformuleerd.
 • Dit is de eerste studie die ...
 • Dit is het eerste onderzoek naar ...
 • Deze studie zal nieuwe inzichten bieden in ...
 • De studie biedt enkele belangrijke inzichten in ...
 • Dit onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip van ...
 • Het begrijpen van de relatie tussen X en Y zal helpen bij ...
 • De bevindingen moeten een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van ....
 • Er zijn verschillende belangrijke gebieden waaraan dit onderzoek een relevante bijdrage levert.
 • In dit document verwijst de term 'X' naar ...
 • De uitdrukking 'X' zal in dit onderzoek worden gebruikt om ...
 • Volgens Smith (2002) kan X als volgt worden gedefinieerd: ' ...'
 • Het is noodzakelijk om duidelijk te maken wat er precies bedoeld wordt met ...
 • In dit proefschrift wordt de term 'X'/de afkorting XYZ gebruikt om te verwijzen naar ...
 • Hoewel een aantal verschillende definities van de term X door elkaar wordt gebruikt, zal dit artikel de definitie gebruiken die oorspronkelijk door Smith (1968) werd voorgesteld, namelijk: ...
 • Dit verslag is opgebouwd uit vier hoofdstukken.
 • In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit X geanalyseerd.
 • In paragraaf 2 wordt een algemeen kader geschetst van X.
 • Dit artikel geeft eerst een kort overzicht van de recente geschiedenis van X.
 • In hoofdstuk 2 wordt een aantal theoretische achtergronden bij X besproken.
 • In de derde paragraaf zal de onderzoeksmethode nader worden toegelicht.
 • Hoofdstuk 2 begint met het uiteenzetten van de theoretische achtergronden.
 • In het vierde hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd.
 • De derde paragraaf heeft betrekking op de methodologie die in deze studie is gebruikt.
 • Tot slot volgen in hoofdstuk 5 een conclusie en discussie en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.
 • In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beschreven waarna in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden.