Werkbank Geesteswetenschappen

Digitaal erfgoed

Logo DEN Kennisplatform Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
DEN is het nationale kennisplatform voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is sectoroverstijgend en werkt aan de verbetering en schaalvergroting van digitalisering, samen met musea, archieven, bibliotheken, archeologische en monumentenzorginstellingen. DEN verzamelt en verspreidt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kennis over ICT-standaarden en andere kwaliteitsinstrumenten. Tevens onderhoudt DEN een ICT-register en projectenbank.

Logo CATCH Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH)
Het nationale onderzoeksprogramma CATCH wil methoden en technieken ontwikkelen waarmee erfgoedcollectiebeheerders hun digitale collecties beter toegankelijk kunnen maken. Het biedt mogelijkheden om nieuwe verbanden en relaties zichtbaar te maken tussen ver schillende collecties en de interactie tussen gebruikers en bronnen te optimaliseren.

Logo CATCH CATCHPlus
Het belangrijkste doel van CATCHPlus vormde het verzilveren van onderzoeksresultaten van CATCH (zie hieroboven) tot bruikbare tools en diensten voor de hele Nederlandse erfgoedsector.

Logo DigiCULT DigiCULT
Project van de EU ten behoeve van de Cultureel Erfgoedsector. Doel is optimalisatie van de ontwikkeling, toegankelijkheid en conservering van Europa's culturele en wetenschappelijke erfgoed binnen de steeds verder gedigitaliseerde samenleving.

Logo NA Digitaal archiveren
Informatie van het Nationaal Archief ten aanzien van digitalisering, met een link naar specifiek digitale archivering.

Logo KB Digitalisering Koninklijke Bibliotheek
Informatie over het beleid van de KB ten aanzien van digitalisering, over KB-projecten op dit gebied en over de door de KB gehanteerde technieken.

Logo Europeana Logo GvN Het Geheugen van Nederland en Europeana
Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Het programma wil de (verborgen) collecties van archieven, musea en bibliotheken digitaliseren en beschikbaar stellen op Internet. Europeana heeft hetzelfde doel, maar dan op Europees niveau.