Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > Tekstanalyse > Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse

Beknopte beschrijving

Als er sprake is van een beperkte hoeveelheid complexe data (zoals één of meer literaire of filosofische teksten, transcripties van interviews, verslagen, e.d.), het onderzoeksonderwerp zich richt op bepaalde relaties tussen verschijnselen en de werkwijze interpretatief is, waarbij dataverzameling en -analyse elkaar typisch cyclisch-interactief afwisselen, wordt meestal kwalitatieve data-analyse toegepast. Een kwalitatieve analyse kent vaak twee benaderingen: (i) het beschrijven van de data en (ii) het identificeren van thema's in de data. Het beschrijven behelst het toevoegen van commentaar, analyses en interpretaties aan de data. Het identificeren van thema's behelst het coderen van de data. Hierbij worden woorden en/of passages in de tekst (of relevante gedeelten van beeld of geluidsbestanden) geïdentificeerd en voorzien van een label dat een bepaald concept of thema aanduidt.

Taken / activiteiten


Data verzamelen Data voor kwalitatieve analyse kunnen op verschillende manieren worden verzameld. Vaak wordt hiervoor het instrument interview gebruikt. Het kan echter ook gaan om bestaande tekstuele data (zoals journalistieke teksten, recensies, lees-autobiografieën, e.d.) of observaties (bijvoorbeeld in de vorm van notities of opgenomen beeld- of geluidmateriaal.
Data coderen
Codering is een belangrijk hulpmiddel voor de onderzoeker om greep te krijgen op het materiaal. Met behulp van deze codes wordt beschreven welke inhoudelijke elementen belangrijk zijn voor het onderzoek; het kan daarbij gaan om een min of meer objectieve beschrijving van het materiaal, maar ook om interpretaties van de onderzoeker. Daartoe worden de tekst gesegmenteerd in gedeelten die op enigerlei wijze relevant zijn voor het onderzoek. Deze segmentatie kan op verschillende niveau's gebeuren: alinea's, zinnen, woordgroepen, woorden, etc.  De gemarkeerde segmenten kunnen worden benoemd en geclassificeerd met behulp van door de onderzoeker vastgestelde labels en codes. Dit proces wordt ook wel annotatie genoemd. Het grote voordeel van het gebruik van gespecialiseerde programmatuur voor dergelijke werkzaamheden is dat de consistentie van de gebruikte codering op elk gewenst moment kan worden gecontroleerd en indien nodig tussentijds kan worden aangepast. Hoewel de codes meestal handmatig zullen worden ingevoerd, bieden sommige programma's hulpmiddelen waarmee codes automatisch kunnen worden toegekend aan de tekst.
Data exploreren
Voorafgaand aan de analysefase kunnen diverse selecties worden gemaakt van gedeelten van het kwalitatieve materiaal, bijvoorbeeld van alle segmenten die over een speciaal onderwerp gaan. Hierbij kan worden geselecteerd op de codes die aan de segmenten zijn toegekend, waarbij de resultaten overzichtelijk kunnen worden geordend. Segmenten kunnen worden geselecteerd op meerdere codes tegelijk, door deze te combineren met de logische operatoren 'or', 'and' en 'not'. Overigens zijn de selectiemogelijkheden meestal niet beperkt tot de gecodeerde tekst, maar kunnen ook concordanties worden opgevraagd van woorden die voorkomen in de tekst(en) en kan worden gezocht op documentkenmerken.
Data analyseren
De toegevoegde codes kunnen meestal op meerdere manieren aan een analyse worden onderworpen, afhankelijk van de gebruikte programmatuur. Zo kan bijvoorbeeld met het programma Kwalitan een overzicht van alle codes worden opgevraagd, waarmee inzicht kan worden verkregen in welke codes zijn gebruikt en hoe vaak die codes voorkomen. Daarnaast kunnen codes die naar eenzelfde achterliggend concept verwijzen worden ondergebracht in categorieën en kunnen eventuele hiërarchische relaties tussen de codes worden weergegeven in een boomstructuur, dat wil zeggen dat ze op een 'ouder-kind-manier' worden geordend in meerdere niveaus. Sommige programma's bieden ook mogelijkheden voor eenvoudige statistische analyses van gebruikte codes en combinaties van codes.

Hulpmiddelen

Voor de ondersteuning van kwalitatieve data-analyse zijn diverse computerprogramma's ontwikkeld. Men spreekt in dat verband vaak van Computer Assisted Qualitative Data AnalysiS (CAQDAS). In onze faculteit wordt gebruik gemaakt van het programma Atlas.ti, dat ook kan omgaan met digitale geluid- en videobestanden, die bijvoorbeeld bij de analyse van interviews kunnen worden gekoppeld aan de transcripten.
Andere veel gebruikte programma's (die niet beschikbaar zijn in onze faculteit, maar waarvan wel demoversies beschikbaar zijn die voor kortdurend onderzoek goed bruikbaar zijn en waarvoor studentenkortingen gelden), zijn Kwalitan en Maxqda.
Hoewel dergelijke programma's op punten verschillen, hebben ze allemaal gemeen dat ze kunnen worden ingezet voor het coderen (classificeren) van het onderzoeksmateriaal en bij het terugzoeken (retrieval) en het analyseren van het gecodeerde materiaal.

Meer informatie

Online QDA
Website met uitgebreide informatie over kwalitatieve data-analyse. Deze website biedt ook een uitgebreide introductie over Computer Assisted Qualitative Data Analysis.

Lewins, Ann & Christina Silver (2007). Using software in qualitative research: A step-by-step guide. Los Angeles, CA (etc.): Sage. Info. [Beschikbaar bij de UB VU]
In dit boek wordt een overzicht gegeven van de taken en processen die deel uitmaken van kwalitatieve data-analyse en wordt een aantal ondersteunende computerprogramma's (waaronder Atlas.ti) vergeleken op de manier waarop ze deze analyse ondersteunen.

Schreier, Margrit. "Computer-Aided Qualitative Data Analysis and its Uses in the Empirical Study of Literature." The Systemic and Empirical Approach to Literature and Culture as Theory and Application. Eds. Steven Tötösy de Zepetnek and Irene Sywenky. Edmonton: University of Alberta, Research Institute for Comparative Literature and Cross-Cultural Studies [etc.], 1997. 155-62.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Lexicale analyse   Inhoudsanalyse   Text mining   Stylometrie